Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

 

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Svijet krstarenja d.o.o.

1) O Pravilniku o obradi i zaštiti osobnih podataka

Cilj Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Svijet krstarenja d.o.o. (u nastavku: »Pravilnik«) je upoznavanje korisnika usluga Svijet krstarenja d.o.o. i drugih osoba (u nastavku nazvanih i: »pojedinci«) s namjerom i podlogom obrade osobnih podataka od strane tvrtke Svijet krstarenja d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb (u nastavku: »tvrtka«) te pravima pojedinaca na tom području.

Tvrtka pridaje posebnu pažnju sigurnosti i zaštiti Vaših osobnih podataka. Svi proslijeđeni osobni podaci se povjerljivo obrađuju i koriste se samo u svrhu, za koju su bili proslijeđeni. Vaše podatke obrađujemo s najvećom pažnjom, u skladu s važećim zakonima i uzimajući u obzir najviše standarde u postupanju s njima. Za sigurnost Vaših osobnih podataka, između ostaloga, brinemo s odgovarajućim organizacijskim mjerama, postupcima rada i naprednim tehnološkim rješenjima te s vanjskim stručnjacima s namjerom čim učinkovitije zaštite Vaših osobnih podataka. Za korištenje podataka koristimo odgovarajuću razinu zaštite i razumne fizičke, elektroničke i administrativne mjere, s kojima prikupljene podatke čuvamo od nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima, koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađeni.

Istovremeno, ovaj Pravilnik dodatno pojašnjava suglasnost, koju ste dali za korištenje Vaših osobnih podataka.

U Pravilniku se skladno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca prilikom obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46/ES (u nastavku: »Opća uredba o zaštiti podataka«), nalaze sljedeće informacije:

- kontaktne informacije tvrtke,

- svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka pojedinaca,

- trajanje čuvanja pojedinih vrsta osobnih podataka,

- prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,

- pravo do prigovora u vezi s obradom osobnih podataka,

- valjanost Pravilnika.

 

2) Osobni podaci, koje prikuplja tvrtka

Ako ste samo posjetitelj web stranice, o Vama prikupljamo podatke samo pomoću kolačića. Ako ste korisnik ili pretplatnik usluga, koje nudi naša tvrtka, o Vama prikupljamo i druge osobne podatke, koji su potrebni za realizaciju usluga, koje ste naručili ili ih koristite. Ti osobni podaci su:

- ime i prezime

- kontaktna e-mail adresa

- kontaktni telefon

- IP adresa

- podaci za pripremu ponude vezane na Vaš upit (Vaša adresa, podaci o rođenju).

 

3) Upravitelj osobnih podatka

Upravitelj osobnih podatka, koji se obrađuju u skladu s ovim Pravilnikom, je Svijet krstarenja d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb.

 

4) Kategorije pojedinaca, čiji osobni podaci se obrađuju

Ovaj Pravilnik je namijenjen svima, koji su naručili i/ili koriste naše usluge, ili su predali upit, kao i onima, koji posjećuju našu web stranicu.

 

5) Svrha obrade i osnove za obradu podataka

 

5.1. Obrada na temelju ugovora:

U okviru izvršenja ugovornih prava i ispunjavanja ugovornih dužnosti, tvrtka obrađuje Vaše osobne podatke za sljedeće svrhe: identifikaciju pojedinca, pripremu ponude, sklapanje ugovora, kako bi se osigurale naručene usluge, obavještavanje o mogućim promjenama, dodatnim pojedinostima i uputama za korištenje usluga, za rješavanje mogućih tehničkih problema, prigovora i reklamacija, obračunavanje usluga te za druge svrhe potrebne za izvođenje ili sklapanje ugovornog odnosa između tvrtke i pojedinca.

Prilikom obračunavanja usluga, na temelju poreznih propisa, prikupljamo i obrađujemo još i Vašu adresu zbog pravilnog izdavanja računa.

 

5.2. Obrada na temelju zakona:

Na temelju legitimnog interesa, Vaše osobne podatke koristimo kako bismo otkrili i spriječili lažnu uporabu i zlouporabu usluga, u svrhu osiguranja stabilnog i sigurnog djelovanja našeg sustava i usluga te u svrhu provođenja mjera informacijske sigurnosti, ispunjavanja zahtjeva glede kvalitete usluga i otkrivanja tehničkih kvarova sustava i usluga.

Na temelju legitimnog interesa, Vaše osobne podatke također koristimo i u svrhu potencijalne ovrhe, sudskog i izvan sudskog izvršenja.

U skladu s Općom uredbom, u slučaju sumnje na zlouporabu, tvrtka može obrađivati osobne podatke na odgovarajući i razmjeran način u svrhu otkrivanja i sprječavanja prijevare ili zlouporabe, te može, ako je to prikladno, proslijediti te podatke drugim pružateljima usluga, poslovnim partnerima, policiji, Državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim tijelima. U svrhu sprječavanja budućih zlouporaba, odnosno prijevara, podaci o povijesti otkrivenih zlouporaba, odnosno prijevara u vezi s pojedincem, uključujući podatke o narudžbama i, primjerice, IP adresu, mogu se čuvati još pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa. 

 

5.3. Obrada na temelju suglasnosti za obradu osobnih podataka:

Obrada podataka može se temeljiti i na Vašoj suglasnosti, koju ste dali tvrtki.

Suglasnost se, na primjer, može odnositi na obavještavanje o ponudama, povoljnostima i poboljšanjima usluga, koje pruža tvrtka. Svrha takvog obavještavanja je pružanje usluga što je bliže Vašim potrebama i željama te na takav način povećavanje vrijednosti za Vas. Obavještavanje se provodi putem kanala, koje ste u suglasnosti izabrali. Obavještavanje možete opozvati u bilo kojem trenutku na način kako ga definira ovaj Pravilnik.

Svoju suglasnost možete u bilo kojem trenutku povući odnosno izmijeniti na isti način kao što ste ju i dali ili na drugi način, koji definira ovaj Pravilnik, pri čemu tvrtka zadržava pravo identifikacije stranke. Izmjene suglasnosti mogu se također regulirati i putem e-mail poruke na info@svijet-krstarenja.hr ili putem pisanog zahtjeva na adresu sjedišta tvrtke.

Povlačenje odnosno izmjena suglasnosti odnosi se samo na podatke obrađene na temelju Vaše suglasnosti. Mjerodavna je Vaša zadnja predana suglasnost, koju smo zaprimili. Mogućnost povlačenja suglasnosti ne predstavlja mogućnost prekida poslovnog odnosa pojedinca s tvrtkom.

Podaci, za koje je dana Vaša suglasnost, se u odsutnosti otkazivanja obrađuju do dvije godine nakon prestanka poslovnog odnosa s tvrtkom.

 

6) Ograničenja posredovanja osobnih podataka

Po potrebi ćemo, za obavljanje nekih poslova, koji doprinose našim uslugama, ovlastiti druge tvrtke i pojedince. U takvom slučaju tvrtka može posredovati osobne podatke i pažljivo odabranim vanjskim partnerima, koji će s tvrtkom sklopiti Ugovor o obradi osobnih podataka, odnosno sadržajno isti dogovor ili drugi obvezujući dokument (u nastavku: »Ugovor o obradi«). Vanjskim partnerima ćemo takve podatke proslijediti, odnosno omogućiti im pristup samo u mjeri, koju zahtjeva konkretna namjena. Te podatke vanjski partner ne smije koristiti za bilo koje druge svrhe i mora zadovoljiti sve standarde za obradu osobnih podataka predviđenih primjenjivim zakonom. Vanjski partneri se ugovorno obvezuju tvrtki da poštuju povjerljivost Vaših osobnih podataka.

Na temelju obrazloženog zahtjeva, tvrtka može proslijediti osobne podatke nadležnim državnim tijelima, koja imaju pravnu osnovu za to. Tvrtka će, na primjer, odgovoriti na zahtjeve sudova, tijela za provođenje zakona i ostalih državnih tijela, koja mogu uključivati i državna tijela druge države članice EU.

 

7) Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Razdoblje čuvanja osobnih podataka određuje se prema kategoriji pojedinačnih podataka. Podatke čuvamo najviše toliko vremena, koliko je potrebno za postizanje svrhe, za koju su prikupljeni ili dalje obrađivani, odnosno do isteka vremenskog roka za ispunjenje obveza ili zakonom propisanog roka čuvanja.

U svrhu ispunjavanja ugovornih obveza, obračunski podaci i s njima povezani kontaktni podaci mogu se čuvati do potpunog plaćanja usluga odnosno najkasnije do isteka roka zastare povezanog s pojedinačnim dugovanjima, koji može biti prema zakonu od jedne do pet godina.

Računi se čuvaju još 10 godina nakon isteka godine, na koju se račun odnosi, u skladu sa zakonom o PDV-u.

Ostali podaci, koji su dobiveni temeljem Vaše suglasnosti, čuvaju se tijekom trajanja poslovnog odnosa i dvije godine nakon prestanka, ako zakon ne propisuje duži rok čuvanja. Ukoliko pojedinac, koji je dao suglasnost za obradu osobnih podataka, nije započeo poslovni odnos s tvrtkom, njegova suglasnost vrijedi dvije godine od davanja suglasnosti odnosno do njenog opoziva.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, ako zakonom nije drugačije određeno za određenu vrstu podataka.

 

8) Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Ostvarivanje Vaših prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka jamčimo Vam bez nepotrebnog odgađanja. O Vašem zahtjevu odlučit ćemo u roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva. U slučaju složenosti i/ili većeg broja zahtjeva, rok se može produžiti za najviše dva dodatna mjeseca. Ako produžimo rok, obavijestit ćemo Vas o produženju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva zajedno s razlozima kašnjenja.

Zahtjeve, koji se odnose na ostvarivanje Vaših prava, možete slati na e-mail adresu info@svijet-krstarenja.hr ili poštom na adresu Svijet krstarenja d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb.

Ukoliko zahtjev podnesete elektroničkim putem, i mi ćemo Vama pružiti informacije elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije.

Ako postoji opravdana sumnja u identitet pojedinca koji podnosi zahtjev, koji se odnosi na neko od njegovih prava, možemo zahtijevati dodatne informacije, koje su potrebne za potvrdu identiteta pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci.

Ako su zahtjevi pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci, očigledno neutemeljeni ili pretjerani, posebno ako se ponavljaju, tvrtka može:

- naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili poruka ili izvođenja provedbe tražene radnje, ili

- odbiti zahtjev.

Omogućujemo Vam sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

(i) pravo na pristup podacima

(ii) pravo na ispravak

(iii) pravo na brisanje (»pravo na zaborav«)

(iv) pravo na ograničenje obrade

(v) pravo na prijenos podataka

(vi) pravo na prigovor

 

(i) pravo na pristup podacima

Uvijek imate pravo znati, hoće li se osobni podaci u vezi s Vama obrađivati i, ako da, omogućen Vam je pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

- svrha obrade,

- vrste osobnih podataka, koji se obrađuju,

- korisnici ili kategorije korisnika, kojima su bili ili će biti otkriveni osobni podaci,

-  planirano razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji, koji se koriste za određivanje tog razdoblja,

- postojanje prava da od upravitelja zahtijevate ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu,

- pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu,

- ukoliko se osobni podaci ne prikupljaju od Vas, sve dostupne informacije vezane uz njihov izvor.

 

(ii) pravo na ispravak

Imate pravo, da bez nepotrebnog odgađanja, ispravimo netočne osobne podatke, koji se odnose na Vas te, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na nadopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući dostavljanje izjave za dopunu podataka.

 

(iii) pravo na brisanje (»pravo na zaborav«)

Imate pravo, da bez nepotrebnog odgađanja, Vaše osobne podatke izbrišemo ako se primjenjuje jedan od sljedećih razloga:

- kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhu, za koju su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni,

- kada opozovete suglasnost, na temelju koje se obrada odvija te za obradu nema druge pravne osnove,

- kada prigovarate obradi podataka, a nema glavnih legitimnih razloga za njihovu obradu,

- kada su osobni podaci bili nezakonito obrađeni,

- kada se osobni podaci moraju izbrisati, kako bi ispunili zakonsku obvezu u skladu s pravom EU ili hrvatskim zakonom.

 

(iv) pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ograničiti obradu osobnih podataka ako vrijedi jedno od sljedećeg:

- kada osporavate točnost podataka, za razdoblje, za koje nam je omogućena provjera točnosti osobnih podataka,

- kada je obrada nezakonita, a Vi se suprotstavljate brisanju Vaših osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihovog korištenja,

- kada više ne trebamo Vaše osobne podatke u svrhu obrade, ali ih Vi trebate za provođenje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva,

- ako ste podnijeli prigovor u vezi s obradom temeljen na legitimnim interesima tvrtke, sve dok se ne potvrdi da naši legitimni razlozi prevladavaju Vaše razloge.

Ako je obrada Vaših osobnih podataka bila ograničena u skladu s prethodnim stavkom, ti se osobni podaci, s iznimkom čuvanja, obrađuju samo uz Vaš pristanak ili za provođenje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe.

Prije ukidanja ograničenja obrade Vaših osobnih podataka, dužni smo Vas obavijestiti o tome.

 

(v) pravo na prijenos podataka

Imate pravo preuzeti Vaše osobne podatke, koje ste nam proslijedili, u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitljivom obliku, te pravo prosljeđivanja tih podataka drugom upravitelju, a da Vas tvrtka pri tome ne ograničava, ukoliko se obrada temelji na Vašoj suglasnosti i provodi se automatiziranim sredstvima. Na Vaš zahtjev, ako je to tehnički izvedivo, osobni se podaci mogu prenijeti i izravno drugom upravitelju.

 

(vi) pravo na prigovor

Kad god se Vaši podaci obrađuju na temelju legitimnog interesa za komercijalne potrebe, takvoj obradi možete u bilo kojem trenutku prigovoriti.

S obradom Vaših osobnih podataka ćemo prestati, osim ako dokažemo neophodne razloge za obradu, koji prevladavaju nad Vašim interesima, pravima i slobodama, ili za provođenje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

9) Pravo na podnošenje žalbe u vezi s obradom osobnih podataka

Svaku žalbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka možete slati na e-mail adresu info@svijet-krstarenja.hr ili poštom na adresu Svijet krstarenja d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb.

U slučaju da o Vašem zahtjevu ne odlučimo u zakonskom roku ili Vaš zahtjev odbijemo, imate mogućnost podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Također, imate pravo žaliti se izravno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ukoliko smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši hrvatske zakone ili zakone EU na području zaštite osobnih podataka.

Ako ste ostvarili pravo na pristup podacima, te nakon primitka odluke smatrate da osobni podaci koje ste dobili, nisu osobni podaci koje ste zahtijevali ili da niste dobili sve potrebne osobne podatke, možete prije podnošenja žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka, podnijeti obrazloženu pritužbu tvrtki u roku od 15 dana. Na Vašu žalbu moramo reagirati kao na novi zahtjev u roku od pet radnih dana.

 

10) Završne odredbe

Za sve što nije definirano ovim Pravilnikom, primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

Tvrtka zadržava pravo na izmjenu ovog Pravilnika. O izmjeni ćemo Vas obavijestiti objavom na službenoj web stranici tvrtke (www.svijet-krstarenja.hr) 30 dana prije stupanja na snagu valjanosti promjena.

U slučaju pitanja o ovom Pravilniku ili o podacima, koje čuvamo o Vama, kontaktirajte nas na e-mail adresu info@svijet-krstarenja.hr.

 

11) Valjanost Pravilnika

Ovaj Pravilnik je objavljen na web stranici tvrtke i vrijedi od 25.05.2018. Izmjene napravljene 10.02.2020.

 

Svijet krstarenja d.o.o.

 

Ova internetska stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva.
Korištenjem naših stranica slažete se s korištenjem kolačića. Za vlastite potrebe analitike koristimo Google Analytics, koji namjesti kolačiće. Više o kolačićima.

SLAŽEM SE